Polityka RODO

Poniżej znajdziesz politykę RODO, zamieszczoną w oparciu o obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)):

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wessel – Werk sp. z o.o. z siedzibą w Jaszkowej Dolnej, ul. Przemysłowa 7 (dalej „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Wysyłając do nas maila przez formularz na stronie w zakładce „Kontakt” lub bezpośrednio na nasz adres e-mail: info@wessel-werk.com.pl .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę?

a.    Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz oferowaniem produktów w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności;
• umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Spółki, łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Spółki;
• realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Spółki;
• obsługi reklamacji przez Spółkę, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

b.    Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

c.    Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów Spółki lub usług bądź towarów podmiotów trzecich;
• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa).

d.    W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie, w ten sam sposób, jak została przez Panią/Pana wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?

a.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez Spółkę.

b.    Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

a.    Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

b.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

c.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

a.    Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b.    Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c.    W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).